Vedtægter

§ 1 Netværkets navn og hjemsted:

Netværkets navn er Network Zealand og dets hjemsted og adresse er den til enhver tid værende formands virksomhedsadresse.

 

§ 2 Netværkets formål:

Netværkets formål er at

 • Synliggøre og markedsføre medlemsvirksomhedernes kompetencer og kapaciteter overfor danske og udenlandske aktører i forbindelse med konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større projekter nationalt og internationalt.
 • Facilitere forespørgsler til medlemsvirksomhederne fra eksterne aktører i forbindelse med konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større projekter nationalt og internationalt.
 • Give alle netværkets medlemmer mulighed for at byde på en given forespørgsel og samtidig sikre, at det optimale bud fremsendes til aktøren. Dette gøres bl.a. ved at bestyrelsen udpeger et uvildigt udvalg, som vurderer indkomne bud fra medlemsvirksomhederne efter de af bestyrelsen fastsatte objektive betingelser for valg af bedste bud. Det er således udvalget, som alene afgør hvilket bud, der fremsendes til den eksterne aktør.
 • Dele viden mellem og gennemføre kompetenceudvikling i medlemsvirksomhederne for at optimere deres samarbejdsmuligheder med aktørernei forbindelse med konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større projekter nationalt og internationalt.
 • Være kontaktorgan for medlemsvirksomhederne overfor bygherrer, entreprenører og underleverandører både nationalt og internationalt. Formålet er at skaffe medlemsvirksomhederne arbejde i forbindelse med konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre store projekter nationalt og internationalt.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlem af netværket kan optages alle virksomheder, som har en relevant profil i forhold til de aktiviteter som indgåri konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større projekter regionalt, nationalt og internationalt.

Medlemskab opnås efter et simpelt flertal i bestyrelsen har godkendt virksomheden.

Medlemmerne forpligtiger sig til at forsøge:

 • At samarbejde om at levere tilbud/ydelser/produkter i overensstemmelse med aftale/specifikation med kunden At udøve direkte forretning med kunder, der er blevet introduceret igennem netværket.
 • At introducere medlemmer for egne relevante kunder

Medlemmet skal aflevere CVR-nummer, kontaktperson og e-mail adresse ved indmeldelse. Netværkets korrespondance foregår udelukkende elektronisk.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens/netværkets vedtægter eller som på anden måde skader foreningens/netværkets omdømme. En sådan eksklusion af medlemmet kan dog indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingentrestance.

Udmeldelse af netværket skal ske med 3 måneds skiftligt varsel før ny opkrævningsperiode. Udmeldelse af netværket fritstiller ikke medlemmet fra tidligere indgåede aftaler.

Ved manglende indbetaling af kontingent iværksættes rykkerprocedure.

 

§ 4 Kontingent

Til drift af netværkets formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling.

I forbindelse med opstarten er kontingentet for første år som følger:

Medlemsvirksomheder med 1 – 5 ansatte betaler kr. 4.000,- pr. år

Medlemsvirksomheder med mere end 5 ansatte betaler kr. 8.000,- pr. år

Opkrævning af kontingent foretages primo regnskabsåret.

For alle medlemmer gælder at kontingentet afregnes fuldt ud ved indmeldelse. Dog betaler nye medlemmer som melder sig ind i foreningen 1. juli eller senere kun et halvt års kontingent i indmeldelsesåret.

 

 § 5 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være tilgængeligt for medlemmerne på netværkets hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

Netværkets midler opbevares på netværkets bankkonto.

 

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er netværkets højeste myndighed, afholdes hvert år senest i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab fra det forløbne år til godkendelse
 • Budget til orientering
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af eksterne observatører
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt

 

§ 8 Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der skylder kontingent, har ikke stemmeret

Medlemmer træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af netværket.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af netværkets formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling jf. § 11.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.

Indkaldelse kan ske ved indlæg på netværkets hjemmeside og/eller pr. e-mail. Dagsorden skal fremgå på hjemmesiden eller i e-mailen.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse kan ske ved indlæg på netværkets hjemmeside og/eller pr. e-mail.

 

§ 10 Bestyrelsen og daglig ledelse

Netværkets bestyrelse består af 7 medlemmer, som i videst muligt omfang repræsenterer netværkets forskellige virksomheder.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at kontingent og evt. indskud anvendes i overensstemmelse med gældende aftaler.

Formanden og kassereren tegner netværket og har dispositionsret over netværkets økonomiske midler, når de begge underskriver. De kan vælge at transportere deres dispositionsret til en betroet person.

Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. Dog ved den stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode. Dette sker for at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne som formand, næstformand og kasser på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formands stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Netværket tegner en bestyrelsesansvarsforsikring på vegne af de siddende bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen/netværket hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen/ netværket til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens/ netværkets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer vederlag for kørsel, messedeltagelse samt omkostninger forbundet med netværkets aktiviteter, dog maks. 10% af medlemsindbetalingerne p.a.

Udbetalingen af vederlag sker kun mod behørig dokumentation.

 

§ 11 Opløsning/ændring af formålsparagraf

Forslag til opløsning eller ændring af netværkets vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes.

I tilfælde af opløsning tilfalder netværkets formue/overskud medlemsvirksomhederne på opløsningstidspunktet.